Català / Español  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL direccio@col-jesus-salvador.net
Català / Español  · 

Escola

Educació infantil


Educació Infantil és una etapa vital en l'adquisició d'hàbits i formació de la personalitat de l'alumne/a. En la nostra escola potenciem l'autonomia, la competència, la creativitat i la socialització amb els companys.

La nostra manera de treballar fomentada en el cooperativisme i en l'alumne/a com a protagonista del seu procés d'aprenentatge permet que desenvolupin les seves capacitats i la seva potencialitat al màxim.

A més de les àrees curriculars que marca el Departament d'Educació oferim matèries com informàtica, robòtica i l'augment de classe en anglès fins arribar a les 5 hores.

     


En finalitzar el segon cicle l'infant ha de ser capaç de:

- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació.
- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.
- Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes.
- Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
- Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
- Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Vincles d'interès